VEDTÆGTER FOR AALBORG-NØRRESUNDBY ANTENNEFORENING 

Download:

Vedtægter AN-TV

 

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 

1.1. Foreningens navn er Aalborg-Nørresundby Antenneforening. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. 

1.2. Foreningens interesseområde er Aalborg kommune ifølge oprettelsestilladelse fra Telestyrelsen. 

1.3. Foreningens formål er at skabe de bedste rammer for udbud af TV, Internet og kommunikationstjenester i Aalborg kommune. Det er herunder formålet at sikre, at der i dækningsområdet er en velfungerende og konkurrencedygtig infrastruktur, og at medlemmerne kan tilbydes det relevante produktudbud til konkurrencedygtige priser. 

1.4. Foreningens forsyningsområde er Aalborg Kommune. 

 

2. MEDLEMMERNE OG DERES HÆFTELSER 

Med respekt for indgåede tilslutnings- og abonnementskontrakter gælder følgende: 

2.1. Indenfor foreningens forsyningsområder er enhver ejer af udlejnings- og fast ejendom, herunder bygning på lejet grund - samt lejere i udlejede ejendomme, som er tilsluttet anlægget, berettiget til at blive medlem af foreningen. 

2.2. Hvert medlem er forpligtet til at betale et årligt kontingent, som betales forud hvert år i januar måned eller efter nærmere beslutning herom. 

2.3. Det er en forudsætning for tilslutning til anlægget, at tilslutningsafgift og abonnementsafgift er betalt. 

2.4. Medlemmet har pligt til at oplyse foreningen om bygningsforandring, tilbygning eller lignende, der medfører ændringer af det tilsluttede anlæg. 

2.5. Kontingent fastsættes af repræsentantskabet for et regnskabsår. Kontingentet skal kunne dække foreningens driftsudgifter, herunder administration. 

2.6. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

2.7. Tilslutnings- og abonnementskontrakter kan med påtaleret for bestyrelsen af foreningen fordres servitutstiftende tinglyst på den tilsluttede ejendom. 

 

3. LEJE AF ANTENNETILSLUTNING 

3.1. Hvor ejeren af en udlejningsejendom, herunder parcelhuse og ejerlejligheder, som er udlejede, ikke ønsker ejendommen tilsluttet antenneanlægget, kan bestyrelsen tillade, at enkelte lejere med medlemsrettigheder indgår lejeoverenskomst med foreningen om benyttelse af fællesantenneanlægget. 

 

4. UDMELDELSE OG EKSKLUSION 

4.1. Ejere af ejerboliger og ejere af udlejningsejendomme er berettiget til med 1 års forudgående varsel at udtræde af foreningen ved et regnskabsårs udløb. Lejere i tilsluttede udlejningsejendomme er berettiget til med samme varsel, som deres lejemål lovligt kan opsiges med, at udtræde af foreningen, jf. dog gældende abonnementskontrakter. Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af foreningens eventuelle formue eller refusion af abonnement. 

4.2. I tilfælde af ejendomsoverdragelse af ejerboliger, uanset af hvilken grund, er medlemmet eller dets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i foreningen i hans sted og underskriver en af bestyrelsen godkendt formular om overtagelse af det udtrædende medlems forpligtelser. Inden et udtrædende medlem frigøres for sit forhold overfor foreningen må samtlige eventuelle restancer, herunder omkostninger ved afbrydelse og tilslutning, være betalt. 

4.2.1. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for til- og fraflytning og om overdragelse af abonnementet. 

4.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde: 

4.3.1. Hvis medlemmet ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger truffet af repræsentantskabet. 

4.3.2. Hvis medlemmet holder sine modtageapparater, stikledninger og husinstallationer i så dårlig stand, at de øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg efter bestyrelsens skøn generes. 

4.3.3. Hvis medlemmet udebliver mere end 30 dage over forfaldstid med forfaldent kontingent eller kontraktbeløb, og ydelsen heller ikke er betalt senest 5 dage efter modtaget påkrav, jfr. i øvrigt gældende abonnementskontrakter. 

4.4. Ved eksklusion er foreningen berettiget til at afbryde ejendommens forbindelse med foreningens anlæg. Genoptagelse af tilslutningen kan gøres betinget af, at de forhold der udløste eksklusionen er bragt i orden, at de med afbrydelsen og gentilslutningen forbundne udgifter samt et af bestyrelsen fastsat gebyr, er betalt. 

4.5. Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb vedkommende har forpligtet sig til at betale og berettiger ikke til udbetaling af noget beløb. 

4.6. Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. 

 

5. REGNSKABSÅR, REGNSKAB OG REVISION 

5.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

5.2. Årsregnskabet opgøres som god regnskabsskik tilsiger og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom. 

5.3. Årsregnskabet skal senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb forelægges repræsentantskabet til godkendelse, og skal forinden være fremsendt til repræsentantskabet senest 14 dage forud for regnskabsmødet. 

5.4. I forbindelse med repræsentantskabets godkendelse af regnskabet kan der meddeles decharge. 

5.5. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 

 

6. FORENINGENS REPRÆSENTANTSKAB 

6.1.1. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer, og 2 medlemmer der udpeges af Aalborg byråd. 

6.1.2. Repræsentantskabet vælges med hele foreningens forsyningsområde som valgområde, og medlemmerne fordeler sig på 4 grupper således: 

 • Gruppe 1: Medlemmer vælges af Aalborg byråd. 
 • Gruppe 2: Almennyttige boligselskaber/-foreninger vælger kollektivt 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.
 • Gruppe 3: Andelsbolig-/ejerforeninger og udlejningsejendomme vælger kollektivt 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.
 • Gruppe 4: De øvrige medlemmer vælger 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer. 

6.2. For at kunne vælges til repræsentantskabet kræves, at man ved valgets afholdelse har bopæl i Aalborg kommune. Repræsentanter i gruppe 2 skal være lejere, funktionærer eller bestyrelsesmedlemmer i en Almen Boligorganisation i forsyningsområdet, og som personligt eller gennem sit lejemål er medlem af Antenneforeningen, og repræsentanterne i Valggruppe 3 og 4 skal være medlemmer af antenneforeningen. 

6.3. Medlemmer der er på valg eller valgt til repræsentantskabet, må ikke være i restance. 

 

7. VALGPERIODE 

7.1. Valgene, der foretages i tiden fra den 1. oktober i et kalenderår og til den 31. december samme år, gælder for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode. 

 

8. VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 1 

8.1. Repræsentanter udpeget af byrådet behøver ikke at være medlem af byrådet. 

8.2. Repræsentanterne udpeges af byrådet straks efter hvert kommunalvalg, hvorefter de fungerer i byrådets valgperiode, medmindre byrådet bestemmer andet. 

 

9. VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 2 

9.1. De Almennyttige Boligorganisationers repræsentanter vælges af Organisationerne efter en valgforordning, jfr. bilag 1 til nærværende vedtægt. 

9.2. Valgforordningen skal tage skyldigt hensyn til en ligelig repræsentation af organisationerne. 

 

10. VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 3 

10.1. Andelsbolig-/ejerforeningers og udlejningsejendommes repræsentanter vælges af foreningens medlemmer efter en valgforordning, jfr. bilag 2 til nærværende vedtægt. 

10.2. Fra hver kollektiv enhed i gruppen kan der højst vælges 1 repræsentantskabsmedlem. 

 

11. VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 4 

11.1. Valg af de øvrige repræsentanter finder sted blandt foreningens øvrige medlemmer efter de nedenfor fastsatte regler, således at de Almene Boligorganisationer, andelsbolig-/ejerforeninger og udlejningsejendomme samt Aalborg kommune ikke har stemmeret. 

11.2. Stemmeret har ethvert øvrigt medlem, der fuldt ud har betalt tilslutningsafgift, og som ikke er i restance af nogen art overfor antenneforeningen. 

11.3. Valg til repræsentantskab i gruppe 4 foregår blandt gruppens medlemmer efter en valgforordning, jfr. bilag 3 til nærværende vedtægt. 

 

12. REPRÆSENTANTSKABET 

12.1. Repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange om året, dels inden udgangen af november, hvor foreningens budget skal godkendes, og derefter når regnskabet foreligger til godkendelse. I øvrigt afholdes der repræsentantskabsmøde hvert andet år i januar måned, når bestyrelsen vælges, jfr. §13, stk. 1, når bestyrelsen indkalder repræsentantskabet, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer fremsender begæring herom. 

12.2. Et programudvalg sammensat af to medlemmer fra bestyrelsen + yderlig et medlem fra hver af valggrupperne 2- 3 og 4, følger løbende programudbudet på såvel TV- som Radio- området. Hvor forudsætninger for en fastlagt programforsyning ændres af leverandører, tager bestyrelsen efter indstilling fra programudvalget stilling til erstatningsprogrammer. Dispositionerne forlægges det først følgende ordinære repræsentantskabsmøde. 

12.3. Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg. 

12.4. Bestyrelsens formand indkalder med mindst 14 dages skriftligt varsel repræsentantskabet med angivelse af dagsorden. Formanden leder endvidere dirigentvalget. På januarmødet hvert andet år vælger repræsentantskabet antenneforeningens bestyrelse for den kommende 2-årige periode. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Orientering v/formanden.
 3. Orientering fra udvalg.
 4. Indkomne forslag.
 5. Eventuelt. 

12.5. Alle repræsentantskabsmøder ledes af en dirigent, der vælges ved simpelt stemmeflertal (d.v.s. det forslag, der har fået flest stemmer er vedtaget uanset hvor mange stemmer forslaget har fået, blot det har fået flere stemmer end noget andet forslag). Dirigenten behøver ikke selv være medlem af repræsentantskabet. 

12.6. Der kan ydes vederlag eller diæter til repræsentantskabets medlemmer. 

12.7. over repræsentantskabets møder føres en protokol, som underskrives af dirigenten og formanden eller af dirigenten og 2 medlemmer af bestyrelsen. 

12.8. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

12.9. Beslutninger i repræsentantskabet træffes ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne. 

12.10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

12.11. Hvis stemmerne ved en afstemning står lige, bortfalder forslaget. 

12.12. Dirigenten beslutter afstemningsmåden, men 1/6 af repræsentantskabets medlemmer kan altid forlange skriftlig afstemning. 

 

13. FORENINGENS BESTYRELSE 

13.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der samtidig er medlemmer af repræsentantskabet, og som vælges af repræsentantskabet for en 2-årig periode, jfr. §7, stk. 1 og §12, stk. 1. 

13.2. Til bestyrelsen vælges: 

 • Gruppe 1: De af Aalborg byråd valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter. 
 • Gruppe 2: De af de almennyttige boligforeninger/-selskaber valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter.
 • Gruppe 3: De af andelsbolig-/ejerforeninger valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter.
 • Gruppe 4: De af de øvrige medlemmer valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter. 

13.3. Valgbarhed til bestyrelsen har ethvert medlem af repræsentantskabet. 

13.4. Grupperne vælger selv deres valgmetode. 

13.5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 

13.6. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. 

13.7. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

13.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. 

13.9. Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange sine motiverede forslag indført. 

13.10. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

13.11. Bestyrelsen antager og afskediger personale og træffer aftale om løn og ansættelsesvilkår. 

13.12. Bestyrelsens medlemmer kan oppebære diæter, der fastsættes af repræsentantskabet efter bestyrelsens forudgående indstilling. 

13.13. I forhold til tredjemand, herunder tinglysningsmyndighederne, forpligtes foreningen ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand og eet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan dog – enkelt eller kollektivt - meddele prokura. 

 

14. VEDTÆGTSÆNDRINGER 

14.1. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen. 

14.2. Herudover kan et medlem af repræsentantskabet fremsætte forslag til vedtægtsændring ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens formand inden den 1. april samt den 1. oktober i et kalenderår, hvorefter forslaget behandles på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. 

14.3. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring kræves, at mindst ¾ af repræsentanterne er til stede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. 

14.4. Såfremt forslaget vedtages med ¾ af de fremmødte, men de fremmødte ikke udgør ¾ af samtlige repræsentanter, kan der indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde og vedtægtsændringerne kan derefter vedtages, såfremt blot ¾ af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for de på første repræsentantskabsmøde vedtagne forslag. 

15. FORENINGENS FORHOLD TIL AALBORG BYRÅD 

15.1. Aalborg byråd har sæde i repræsentantskabet og bestyrelsen som anført i §6 og §13. 

15.2. Foreningens regnskab indsendes til byrådet til efterretning. 

 

16. FORENINGENS OPLØSNING 

16.1. Repræsentantskabet kan med ¾ majoritet af det samlede repræsentantskab beslutte foreningens opløsning eller overdragelse. 

16.2. Vedtagelse herom skal for at være gyldig på samme måde stadfæstes på et nyt repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden 2 måneder efter det første, og hvortil der skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 

Med samme varsel har bestyrelsen pligt til at bekendtgøre det første repræsentantskabsmødes beslutning i de lokale dag- og ugeblade. Samtidig med indkaldelse til det andet repræsentantskabsmøde har bestyrelsen pligt til at indkalde til et medlemsmøde, som skal afholdes senest 3 dage før det andet repræsentantskabsmøde. På medlemsmødet foranstaltes blandt de tilstedeværende en afstemning, hvis udfald alene skal være vejledende. 

16.3. Til et repræsentantskabsmøde, hvor sådanne forslag er på dagsordenen, har repræsentanterne pligt til at være til stede. 

16.4. I tilfælde af foreningens opløsning foretages denne ved likvidation. Mindst en af likvidatorerne skal være jurist. 

16.5. Et eventuelt likvidationsoverskud skal skænkes til et offentligt eller velgørende formål i kommunen, altså til foreninger eller institutioner, der varetager sådanne formål, eller eventuelt til Aalborg Kommune, idet det afsluttende repræsentantskabsmøde med simpel stemmeflerhed fordeler overskuddet. 

 

17. TILLÆG AF 6. FEBRUAR 2020 TIL VEDTÆGTER 

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar 2020 blev det med vedtægtsmæssig majoritet besluttet, at vedtægterne tilføjes følgende bestemmelse: 

17.1. Provenu fra afhændelse af AN-TV’s andel af infrastruktur og kundeforhold kan alene disponeres med samme stemmemajoritet, som der er gældende for vedtægtsændringer, jf. vedtægternes punkt 14. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. marts 1993. 

Ændret på repræsentantskabsmøde den 7. november 1995. Ændret på repræsentantskabsmøde den 25. november 1997. Ændret på repræsentantskabsmøde den 24. november 1998. Ændret på repræsentantskabsmøde den 25. november 1999. Ændret på repræsentantskabsmøde den 21. november 2006. Ændret på repræsentantskabsmøde den 24. august 2016 Ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar 2020 

Programpakker

I samarbejde med Stofa udbyder AN-TV 100 tv-kanaler, som du også selv kan sammensætte dit eget miks af.

AN-TV Nyt

Fire gange om året udkommer medlemsbladet AN-TV Nyt, hvor du kan læse de seneste nyheder omkring AN-TV.