VEDTÆGTER FOR AALBORG-NØRRESUNDBY ANTENNEFORENING 

Download:

Vedtægter AN-TV

 

§ 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Foreningens navn er AN-TV.

1.2 Foreningens hjemsted og interesseområde er Aalborg Kommune.

1.3 Foreningens formål er at skabe de bedste rammer for udbud af TV, Internet og kommunikationstjenester i Aalborg Kommune.

 

§ 2 MEDLEMMERNE OG DERES HÆFTELSER

2.1 Foreningens medlemmer udgøres af de fysiske og juridiske personer, som er registreret i foreningens medlemsregister på datoen for gennemførelsen af den med Stofa A/S indgåede overdragelsesaftale af d. 5. februar 2020. Hvert medlems tilhørsforhold til en valggruppe fastfryses pr. denne dato. Medlemskab er personligt og uoverdrageligt. Foreningen optager ikke nye medlemmer.

2.2 Hvert medlem er forpligtet til at betale et årligt kontingent, som betales forud hvert år i januar måned eller efter nærmere beslutning herom.

2.3 Kontingent fastsættes af repræsentantskabet for et regnskabsår.

2.4 Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 3 UDMELDELSE OG EKSKLUSION

3.1 Udmeldelse skal ske skriftligt eller på den af bestyrelsen fastsatte måde.

3.2 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

3.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:

3.3.1 Hvis medlemmet ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger truffet af
repræsentantskabet.

3.3.2 Hvis medlemmet udebliver mere end 30 dage over forfaldstid med forfaldent kontingent,
og ydelsen heller ikke er betalt senest 5 dage efter modtaget påkrav.

3.4 Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb vedkommende har forpligtet
sig til at betale og berettiger ikke til udbetaling af noget beløb.

3.5 Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til
endelig og bindende afgørelse på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

 

§ 4 REGNSKABSÅR, REGNSKAB OG REVISION

4.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

4.2 Årsregnskabet opgøres som god regnskabsskik tilsiger og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom.

4.3 Årsregnskabet skal senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb forelægges repræsentantskabet til godkendelse, og ska forinden være fremsendt til repræsentantskabet senest 14 dage forud for regnskabsmødet.

4.4 I forbindelse med repræsentantskabets godkendelse af regnskabet kan der meddeles decharge.

4.5 Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret eller registreret
revisor.


§ 5 FORENINGENS REPRÆSENTANTSKAB

5.1 Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer, og 2 medlemmer der udpeges af Aalborg byråd

5.2 Repræsentantskabet vælges med hele foreningens forsyningsområde som valgområde, og medlemmerne fordeler sig på 4 grupper således:

 • Gruppe 1: Medlemmer vælges af Aalborg byråd.
 • Gruppe 2: Almene boligselskaber/-foreninger vælger kollektivt 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.
 • Gruppe 3: Andelsbolig-/ejerforeninger og udlejningsejendomme vælger kollektivt 1 medlem pr. påbegyndt 750 medlemmer.
 • Gruppe 4: De øvrige medlemmer vælger 1 medlem pr påbegyndt 750 medlemmer

5.3 For at kunne vælges til repræsentantskabet kræves, at man ved valgets afholdelse har
bopæl i Aalborg Kommune. Repræsentanter i Gruppe 2 skal være lejere, funktionærer eller bestyrelsesmedlemmer i en almen boligorganisation i forsyningsområdet, og som personligt eller gennem sit lejemål er medlem af foreningen, og repræsentanterne i Gruppe 3 og 4 skal være medlemmer af foreningen.

5.4 Medlemmer der er på valg eller valgt til repræsentantskabet, må ikke være i restance

 

§ 6 VALGPERIODE

6.1 Valgene, der foretages i tiden fra den 1. oktober i et kalenderår og til den 31. december samme år, gælder for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode. Genvalg kan finde sted.

6.2 Uanset § 6.1 foretages der ikke valg til repræsentantskabet i 2021, idet de eksisterende medlemmers valgperiode, uden ny valghandling, forlænges indtil udløbet af rabatperioden på 36 måneder i henhold til den med Stofa A/S indgåede aftale af d. 5. februar 2020.

 

§ 7 VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 1

7.1 Repræsentanter udpeget af byrådet behøver ikke at være medlem af byrådet.

7.2 Repræsentanterne udpeges af byrådet straks efter hvert kommunalvalg, hvorefter de fungerer i byrådets valgperiode, medmindre byrådet bestemmer andet.

 

§ 8 VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 2

8.1 De almene boligorganisationers repræsentanter vælges af organisationerne efter en valgforordning, jf. bilag 1 til nærværende vedtægt.

8.2 Valgforordningen skal tage skyldigt hensyn til en ligelig repræsentation af organisationerne

 

§ 9 VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 3

9.1 Andelsbolig-/ejerforeningers og udlejningsejendommes repræsentanter vælges af foreningens medlemmer efter en valgforordning jf. bilag 2 til nærværende vedtægt

9.2 Fra hver kollektiv enhed i gruppen kan der højst vælges 1 repræsentantskabsmedlem.

 

§ 10 VALG AF REPRÆSENTANTER FOR GRUPPE 4

10.1 Valg af de øvrige repræsentanter finder sted blandt foreningens øvrige medlemmer efter de nedenfor fastsatte regler, således at almene boligorganisationer, andelsbolig/- ejerforeninger og udlejningsejendomme samt Aalborg kommune ikke har stemmeret.

10.2 Stemmeret har ethvert medlem, der fuldt ud har betalt tilslutningsafgift, og som ikke er i restance af nogen art over for foreningen.

10.3 Valg til repræsentantskab i Gruppe 4 foregår blandt gruppens medlemmer efter en valgforordning, jf. bilag 3 til nærværende vedtægt.

 

§ 11 REPRÆSENTANTSKABET

11.1 Repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange om året, dels inden udgangen af november, hvor foreningens budget skal godkendes, og derefter når regnskabet foreligger til godkendelse. I øvrigt afholdes der repræsentantskabsmøde hvert andet år i januar måned, når bestyrelsen vælges, jf. § 12, stk. 1, når bestyrelsen indkalder repræsentantskabet, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer fremsender begæring herom.

11.2 Et programudvalg sammensat at to medlemmer fra bestyrelsen + yderligere et medlem fra hver af valggrupperne 2-3 og 4, følger løbende programudbuddet på såvel TV- som Radioområdet.

11.3 Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg.

11.4 Bestyrelsens formand indkalder med mindst 14 dages skriftligt varsel repræsentantskabet med angivelse af dagsorden.
Formanden leder endvidere dirigentvalget.
På januar-mødet hvert andet år vælger repræsentantskabet antenneforeningens bestyrelse for den kommende 2-årige periode.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Orientering v/ formanden.
 3. Orientering fra udvalg.
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

11.5 Alle repræsentantskabsmøder ledes af en dirigent der vælges ved simpelt stemmeflertal (d.v.s. det forslag, der har fået flest stemmer er vedtaget uanset hvor mange stemmer forslaget har fået, blot det har fået flere stemmer end noget andet forslag). Dirigenten behøver ikke selv være medlem af repræsentantskabet.

11.6 Der kan ydes vederlag eller diæter til repræsentantskabets medlemmer.

11.7 Over repræsentantskabets møder føres en protokol, som underskrives af dirigenten og formanden eller af dirigenten og 2 medlemmer af bestyrelsen.

11.8 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

11.9 Beslutninger i repræsentantskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne.

11.10 Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11.11 Hvis stemmerne står lige, bortfalder forslaget.

11.12 Dirigenten beslutter afstemningsmåden, men 1/6 af repræsentantskabets medlemmer kan altid forlange skriftlig afstemning.

 

§ 12 FORENINGENS BESTYRELSE

12.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der samtidig er medlemmer af repræsentantskabet, og som vælges af repræsentantskabet for en 2-årig periode, jfr. § 6, stk. 1
og § 11, stk. 2.

12.2 Til bestyrelsen vælges:

 • Gruppe 1: De af Aalborg byråd valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter.

 • Gruppe 2: De af de almene boligforeninger/-selskaber valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter.

 • Gruppe 3: De af andelsbolig-/ejerforeninger valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter.

 • Gruppe 4: De af de øvrige medlemmer valgte: 2 medlemmer og 2 suppleanter.

12.3 Valgbarhed til bestyrelsen har ethvert medlem af repræsentantskabet.

12.4 Grupperne vælger selv deres valgmetode.

12.5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

12.6 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.

12.7 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

12.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

12.9 Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange sine motiverede forslag indført.

12.10 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

12.11 Bestyrelsen antager og afskediger personale og træffer aftale om løn og ansættelsesvilkår.

12.12 Bestyrelsens medlemmer kan oppebære diæter, der fastsættes af repræsentantskabet efter bestyrelsens forudgående indstilling. 

 

§ 13 TEGNINGSREGEL OG PROKURA

13.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

13.2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

 

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

14.1 Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen.

14.2 Herudover kan et medlem af repræsentantskabet fremsætte forslag til vedtægtsændring ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens formand inden den 1. april samt den 1. oktober i et kalenderår, hvorefter forslaget behandles på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

14.3 Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændring kræves, at mindst 3/4 af repræsentanterne er tilstede, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.

14.4 Såfremt forslaget vedtages med 3/4 af de fremmødte, men de fremmødte ikke udgør 3/4 af samtlige repræsentanter, kan der indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde og vedtægtsændringerne kan derefter vedtages, såfremt blot 3/4 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for de på første repræsentantskabsmøde vedtagne forslag.

 

§ 15 FORENINGENS FORHOLD TIL AALBORG BYRÅD

15.1 Aalborg byråd har sæde i repræsentantskabet og bestyrelsen som anført i § 5 og § 12.

15.2 Foreningens regnskab indsendes til byrådet til efterretning.

 

§ 16 FORENINGENS OPLØSNING

16.1 Repræsentantskabet kan med 3/4 majoritet af det samlede repræsentantskab beslutte foreningens opløsning eller overdragelse.

16.2 Vedtagelse herom skal for at være gyldig på samme måde stadfæstes på et nyt repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden 2 måneder efter det første, og hvortil der skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Med samme varsel har bestyrelsen pligt til at bekendtgøre det første repræsentantskabsmødes beslutning i lokale dag- og ugeblade. Samtidig med indkaldelse til det andet repræsentantskabsmøde har bestyrelsen pligt til at indkalde til et medlemsmøde, som skal afholdes senest 3 dage før det andet repræsentantskabsmøde. På medlemsmødet foranstaltes blandt de tilstedeværende en afstemning, hvis udfald alene skal være vejledende.

16.3 Til et repræsentantskabsmøde, hvor sådanne forslag er på dagsordenen, har repræsentanterne pligt til at være til stede.

16.4 I tilfælde af foreningens opløsning foretages denne ved likvidation. Mindst en af likvidatorerne skal være jurist.

16.5 Et eventuelt likvidationsoverskud skal skænkes til et offentligt eller velgørende formål i kommunen, altså til foreninger eller institutioner, der varetager sådanne formål, eller eventuelt til Aalborg Kommune, idet det afsluttende repræsentantskabsmøde med simpel stemmeflerhed fordeler overskuddet.

 

§ 17 ANVENDELSE AF FORMUEN

17.1 Provenuet fra afhændelse af foreningens andel af infrastruktur og kundeforhold kan alene disponeres med samme stemmemajoritet, som der er gældende for vedtægtsændringer, jf. § 14.

 

§ 18 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

18.1 Foreningen kan sende alle meddelelser til medlemmerne og repræsentantskabet ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

18.2 Alle medlemmer og repræsentantskabsmedlemmer skal sikre, at foreningen til enhver tid
er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresser.

18.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af bestyrelsen direkte til medlemmerne og repræsentantskabsmedlemmerne eller på foreningens hjemmeside.

18.4 Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

 

§ 19 IKRAFTTRÆDEN

Vedtaget på repræsentantskabet den 24. november 2020 og sat i kraft ved bestyrelsesbeslutning den 5. maj 2021

/Jakob K. Svendsen, formand

Programpakker

I samarbejde med Stofa udbyder AN-TV 100 tv-kanaler, som du også selv kan sammensætte dit eget miks af.

AN-TV Nyt

Fire gange om året udkommer medlemsbladet AN-TV Nyt, hvor du kan læse de seneste nyheder omkring AN-TV.